جلسه هفتگی سه شنبه | ۷ اسفند ۱۳۹۷
جلسه هفتگی سه شنبه | ۷ اسفند ۱۳۹۷
1397/12/07
عکس های این مجلس
صوت های این مجلس
    سرود: از کرم فاطمه عمری زیر دینم - برادر سجاد خسروآبادی
    6.85 MB
    مدح: امروز روز کوری آن قوم ابتر است - برادر سجاد خسروآبادی
    5.20 MB